Geschlossene Publikumsfonds

Ecology Stock America Rechenschaftsbericht 2022 0,28 MB Ecology Stock America Steuerliche Behandlung 2022 0,09 MB IQAM Bond USD FlexD DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 RA 0,41 MB IQAM Bond USD FlexD DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 RT 0,09 MB IQAM Bond USD FlexD DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 RA 0,09 MB IQAM Bond USD FlexD DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 RT 0,09 MB IQAM Bond USD FlexD Rechenschaftsbericht 2022 0,27 MB IQAM Bond USD FlexD Steuerliche Behandlung 30.06.2022 RA 0,09 MB IQAM Bond USD FlexD Steuerliche Behandlung 30.06.2022 RT 0,09 MB IQAM Market Timing Europe DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 AT 0,34 MB IQAM Market Timing Europe DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 BT 0,34 MB IQAM Market Timing Europe DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 RT 0,34 MB IQAM Market Timing Europe DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 AT 0,24 MB IQAM Market Timing Europe DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 BT 0,24 MB IQAM Market Timing Europe DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 RT 0,24 MB IQAM Market Timing Europe Rechenschaftsbericht 2022 0,14 MB IQAM Market Timing Europe Steuerliche Behandlung 17.01.2022 AT 0,08 MB IQAM Market Timing Europe Steuerliche Behandlung 17.01.2022 RT 0,08 MB SparTrust Balanced Halbjahresbericht 2021 0,11 MB SparTrust Balanced Rechenschaftsbericht 2021 0,15 MB SparTrust Balanced Steuerliche Behandlung 2021 0,23 MB SpänglerPrivat: Ertrag DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 A 0,34 MB SpänglerPrivat: Ertrag DE Besteuerungsgrundlagen ab 01.01.2018 T 0,34 MB SpänglerPrivat: Ertrag DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 A 0,24 MB SpänglerPrivat: Ertrag DE Teilfreistellung ab 01.01.2018 T 0,24 MB SpänglerPrivat: Ertrag Halbjahresbericht 2021 0,10 MB SpänglerPrivat: Ertrag Rechenschaftsbericht 2021 0,15 MB SpänglerPrivat: Ertrag Steuerliche Behandlung 15.09.2021 A 0,21 MB SpänglerPrivat: Ertrag Steuerliche Behandlung 15.09.2021 T 0,21 MB